O Nas

Katarzyna Łukaszuk - Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych, nauczyciel wczesnoszkolny. Absolwentka studiów magisterskich z pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej w Niepaństwowej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończyła kurs I stopnia języka migowego, kurs hipoterapii, trening pewności siebie, program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej, kurs wychowawcy wypoczynku, kurs animacji czasu wolnego. Uczestniczyła w warsztatach arteterapeutycznych.

Wioletta Płonowska
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Edukacji Elementarnej na wyżej wymienionym Uniwersytecie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Autyzmu (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) w Wyższej Szkole Komunikowania, Patologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.Ukończyła również szkolenia: „Diagnoza i terapia autyzmu”; „Diagnoza i terapia ręki” – szkolenie I i II stopnia;  III stopniowy kurs „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” (Terapia behawioralna osób z autyzmem); Trener 1 stopnia SENSOPLASTYKI © ; plastyka sensoryczna dla dzieci od 0 do 100 lat; „Zespół Aspergera. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych”. Uczestniczyła w warsztatach w zakresie podstaw ARTETERAPII w pracy z dziećmi (Plastyka, Muzyka, Bajka).

Agnieszka Remiszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Resocjalizacyjnej na wydziale Pedagigiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki i studiów podyplomowych z Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Ukończyła szkolenie  "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej", "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dziecka z trudnościami w porozumiewaniu się", "Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej" oraz kurs "Płodowy Zespół Alkoholowy FAS". Uczestniczyła równiez w warsztatach "Muzyka bawi, cieszy i opowiada". 

Anna Domalewska -
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta indywidualny, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – kierunków Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna. Ukończyła szkolenie na Terapeutę Integracji Sensorycznej I i II st. (Kurs SI I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej", Kurs II stopnia "Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej"). Odbyła „Warsztaty Trenerskie: Akademia kompetencji trenera” uzyskując tytuł trenera. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu).

Agnieszka Wołczek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów licencjackich Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku o specjalności  praca socjalna z resocjalizacją oraz studiów magisterskich z pedagogiki ogólnej. Ukończyła studia podyplomowe z edukacji elementarnej, autyzmu, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej i logopedii. Posiada kursy Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia, Trening Umiejętności Społecznych. Uczestniczyła w szkoleniach Diagnoza i terapia autyzmu, Holistyczne uprawnienia osób z wadami i zaburzeniami mowy i wymowy, Opracowanie, realizacja i modyfikacja IPET, Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z zespołem Aspergera, Planowanie, organizowanie, i realizacja zajęć rewalidacyjnych.

Aneta Szczęsnowicz - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Ogólnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku.

Anna Wyszyńska - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Bożena Grześ - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Agnieszka Oleksza - pomoc nauczyciela edukacji wczesnoszkolej.

Małgorzata Zuzanna Mojsak
- nauczyciel języka angielskiego. Ukończyła Filologię Polską, studia licencjackie o specjalności Filologia Angielska, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie, półroczny kurs językowy w Szkocji, dwutygodniowe kursy językowo-metodyczne w Anglii.

Iwona Krzykała - nauczyciel religii. Ukończyła studia teologiczne oraz Pedagogikę Opiekuńczo-Wychowawczą na wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, studium Oligofrenopedagogiki, kurs "Praca z dzieckiem autystycznym i z zespołem Aspargera" oraz kurs Terapii Pedagogicznej.

Małgorzata Szeszel - logopeda, oligofrenopedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kursy: Kurs kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z uczniem z zaburzeniem mowy, Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1 i 2, Kurs Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kurs Języka Migowego, Centralna Koherencja-diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, PECS -poziom I, Logorytmika, Komunikacja pomiędzy osobami autystycznymi a neurotypowymi, Diagnoza i terapia dzieci
z opóźnionym rozwojem mowy.

Iwona Korżyńska - Czerech - neurologopeda, pedagog. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, kurs EEG Biofeedback oraz szereg kursów doskonalących m.in.: „Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju”, „Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem- Profil Psychoedukacyjny PEP- R”, „Zespół Aspergera- kryteria diagnostyczne”, „Treningi umiejętności społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”, „Pomysł na bystry umysł- innowacyjne metody terapii zaburzeń mowy i innych funkcji poznawczych (dr Neuronowski)”, „Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego”  (CAPD)”, „Podstawy warsztatu pracy wg koncepcji Castillo Moralesa”, „KORP- Kwestionariusz Oceny Rozwoju Psychomotorycznego”, „Wpieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy- wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2. r. ż.”, „Zaburzenia integracji sensorycznej w przedszkolu”, „Podstawy integracji sensorycznej w praktyce logopedy”, „Podstawy ortodoncji dla logopedów”, „Zaburzenia ustno- motoryczne- podstawy terapii wg Renee Roy Hill”, „Niedokształcenie mowy- afazja rozwojowa”, „Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży”, „Edukacja alternatywna- założenia, teoria i praktyka”, „Rozwój kreski i rysunku dziecka”, „Misy tybetańskie w pracy terapeutycznej z dziećmi  z zaburzeniami komunikacji”, ,„Gora- gesty obrazujące ruchy artykulatorów”, „Plastrowanie dynamiczne w logopedii”, „Neurofeedback jako skuteczna metoda terapii uczniów”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”. Ukończyła wiele szkoleń dotyczących funkcjonowania w aspekcie prawnym i organizacyjnym systemu oświaty w Polsce, przeciwdziałania przemocy i narkomanii wśród młodzieży oraz wykorzystania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela- terapeuty. Uczestniczka wielu warsztatów z zakresu jąkania i niepłynności mowy oraz konferencji logopedycznych m.in. Międzynarodowej  Konferencji nt. „Zaburzeń płynności mowy”. Członkini Polskiego Towarzystwa Neurologopedów,  autorka artykułów i programów terapeutycznych i edukacyjnych.

Agnieszka Szymanowska - logopeda, terapeuta zajęciowy, pedagog. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła kurs ,,Trener Treningu Zastępowania Agresji’’ , uczestniczka warsztatów dla nauczycieli " Wychowanie przez sztukę."

Marta Rutkowska - terapeuta Integracji Sensorycznej - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii na UwB oraz APS w Warszawie. Ukończyła nastepujące kursy i szkolenia: Kurs SI I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej "Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej", Kurs II stopnia "Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej", "Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym - diagnoza i strategie terapeutyczne", "Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny według odruchów Sally Goodard", Terapia ręki I i II stopnia", "Terapia taktylna według S. Masgutowej", PECS, "Podsawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem - profil psychoedukacyjny PEP-R", "Prowadzenie treningów umiejetności społecznych w zakresie specjalistycznych uslug opiekuńczych", szkolenie "Sensomotoryczna terapia widzenia".

Patrycja Jamiołkowska - Terapeuta Integracji Sensorycznej . Absolwentka studiów magisterskich z Pedagogiki Resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła  studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie otrzymując tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej . Ukończyła szkolenie trenerskie  I stopnia ze SmykoMultisensoryki. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z Edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolne.


Martyna Dąbrowska
- psycholog, terapeuta indywidualny i na grupie. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szkolenia: "Autyzm i Zespół Aspargera - diagnoza i terapia",  "Jak prowadzić TUS -Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju",  "Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się' oraz III - stopniowe szkolenie ,,Stosowana Analiza Zachowania w terapii i praktyce. Terapia Behawioralna''. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunkach: Przygotowanie Pedagogiczne oraz Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.